Canllawiau

Yr Arolygiaeth Gynllunio sy’n ymdrin â cheisiadau ar gyfer prosiectau Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae DAC yn fath o gais gynllunio ar gyfer prosiect seilwaith mawr o bwysigrwydd cenedlaethol – er enghraifft, fferm wynt, pwerdy neu gronfa ddŵr.

Mae DAC yn wahanol i gais cynllunio arferol o ran sut y caiff ei benderfynu. Yn hytrach na’ch Awdurdod Cynllunio Lleol yn gwneud y penderfyniad, bydd Arolygydd yn archwilio’r cais ac yn gwneud argymhelliad i Weinidog Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar ragoriaethau cynllunio a blaenoriaethau cenedlaethol. Wedyn, bydd y Gweinidog yn penderfynu p’un ai y rhoddir caniatâd ai peidio.

Ynghylch y broses

Mae’r broses DAC wedi’i chynllunio i annog ymgeiswyr ar gyfer cynllun o’r fath i gysylltu’n fuan â’r:

  • Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol,
  • cymunedau lleol,
  • ymgyngoreion statudol a
  • rhanddeiliaid eraill.

Dylai unrhyw un sy’n ystyried prosiect DAC gysylltu â’r Arolygiaeth Gynllunio cyn gynted ag y bo modd ar ôl dewis safle. Bydd hyn yn sicrhau y gellir gwneud cymaint o waith â phosibl i leihau cymaint o wrthwynebiadau ag y bo modd i gynllun cyn ei gyflwynol. Bydd hyn yn ei dro yn symleiddio’r broses o wneud cais ffurfiol.

Gwybodaeth a chanllawiau

Ceir cyfres o Ganllawiau manwl ar gyfer y broses DAC ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae’r Canllaw ar gyfer Cymunedau wedi’i baratoi ar gyfer grwpiau cymunedol neu bartïon â buddiant nad ydynt yn gyfarwydd â’r broses DAC.

Ffurflenni

Dylai ymgeiswyr sy’n dymuno cyflwyno cais am Gyngor Cyn Ymgeisio, cyflwyno hysbysiad ffurfiol o fwriad i gyflwyno cais DAC, neu gyflwyno cais, gysylltu â’r Arolygiaeth Gynllunio:

e-bost: [email protected]

Ffôn: 0303 444 5958

Mae partïon â buddiant sy’n dymuno cyflwyno Sylwadau am brosiect DAC sydd wedi’i dderbyn yn ffurfiol gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn gallu defnyddio’r ffurflen Sylwadau a’i chyflwyno drwy e-bost gan ddefnyddio’r cyfeirnod perthnasol.

Rydym yn eich annog yn gryf i drafod eich cais gyda ni cyn cyflwyno unrhyw un o’n ffurflenni, fel y gallwn sicrhau bod yr adnoddau angenrheidiol a threfniadau ar gyfer anfonebu ffioedd yn eu lle. Os na fyddwch yn rhoi rhybudd o flaen llaw, gall hyn achosi oedi wrth drin eich cais neu ddarparu ein cyngor.