Cysylltu

Rydym wedi’n lleoli yn Adeilad Llywodraeth Cymru, Parc Cathays yng Nghaerdydd

Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeilad y Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ.

 

Os ydych yn cysylltu â ni ynghylch Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol, defnyddiwch y manylion canlynol:

Ffôn: 03034 445 940
E-bost: [email protected]
Dilynwch ni ar Twitter @PINSgov

Mae gwybodaeth bellach ynghylch cysylltu â gwasanaethau cwsmeriaid yr Arolygiaeth Gynllunio i’w gweld ar LLYW.Cymru.

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio’n rhoi cyngor ynghylch gwneud cais am Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol neu wneud sylwadau ynghylch cais (neu gais a gynigir) er y dylech nodi nad yw unrhyw gyngor a roddir yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol y gallwch ddibynnu arno, a dylech gael eich cyngor cyfreithiol a’ch cyngor proffesiynol eich hun yn ôl yr angen. Byddwn yn diogelu preifatrwydd unrhyw wybodaeth bersonol rydych yn dewis ei rhannu â ni ac ni fyddwn yn cadw’r wybodaeth am fwy o amser nag sy’n angenrheidiol. Gweler ein Preifatrwydd ymlaen GOV.UK.

Dylech nodi bod gennym ymrwymiad polisi i fod yn agored a thryloyw, ac ni ddylech ddarparu gwybodaeth gyfrinachol neu fasnachol i ni na fyddech yn dymuno ei wneud yn gyhoeddus.

Adborth a chwynion

Nod yr Arolygiaeth Gynllunio yw darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’w cwsmeriaid. Rydym yn ceisio’n galed i sicrhau bod pawb yn fodlon â’r gwasanaeth a dderbyniant. Mae’n anochel y bydd pryderon weithiau ynghylch y broses Archwilio neu adroddiad terfynol yr arolygydd penodedig. Byddwn yn ystyried yn ofalus ac yn ymateb i unrhyw faterion y dymunwch eu codi: mae’r manylion cyswllt ar gael ar LLYW.Cymru.

Y wasg a chyfryngau

Os ydych yn newyddiadurwr, cysylltwch yn uniongyrchol â swyddfa’r wasg:

Ffôn: 0303 444 5004 neu 0303 444 5005 neu 0303 444 5082
E-bost: [email protected]