Ffurflen gynrychiolaeth


* Gwybodaeth anghenrheidiol
Buttington Quarry - ERF
Cyfeirnod yr Arolygiaeth Gynllunio: DNS/3214813

Ynglŷn â’r ffurflen hon

Gall unigolion â buddiant gymryd rhan yn yr archwiliad o’r cais uchod ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol sydd wedi cael ei gyflwyno i’r Arolygiaeth Gynllunio (ar ran Gweinidogion Cymru) trwy wneud cynrychiolaeth. Fodd bynnag, bydd eich cynrychiolaeth yn cael ei derbyn dim ond os byddwch yn ei gwneud o fewn y terfyn amser perthnasol. Sylweddolwn fod ein cwsmeriaid yn gallu mynegi eu safbwyntiau’n well yn yr iaith o’u dewis. Yn unol â hynny, croesawn gyfathrebu yn Gymraeg neu Saesneg.

Diogelu data

Darllenwch y Datganiad Preifatrwydd, sy’n esbonio sut y byddwn yn storio ac yn defnyddio eich data. Yn arbennig, sylwch fod rhaid i ni sicrhau bod y wybodaeth a roddwch ar gael yn gyhoeddus yn ôl y gyfraith. Bydd y manylion a gyhoeddir ar ein gwefan yn cael eu cyfyngu i’ch enw, cyfeiriad a thestun eich cynrychiolaeth.
 1. Ynglŷn â chi ac unrhyw un y gallech fod yn ei gynrychioli

  Dewiswch yr opsiwn sy"n disgrifio orau pam eich bod yn llenwi'r ffurflen hon
  * Dewiswch yr opsiwn sy’n disgrifio orau pam rydych chi’n llenwi’r ffurflen hon ac yna ychwanegwch y cyfeiriad perthnasol. Dim ond un unigolyn neu sefydliad sy’n gallu bod yn barti â buddiant ar bob ffurflen. (Mae angen i bob parti â buddiant gael ei gofrestru gan ddefnyddio ei ffurflen ei hun).
  Manylion Personol

  Cyfeiriad

  Ebost

  Manylion sefydliad

  Cyfeiriad

  Manylion cysylltu yr unigolyn neu sefydliad rydych yn ei gynrychioli

  Cyfeiriad

  Manylion cysylltu asiant neu gynrychiolydd (Bydd y manylion hyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gohebiaeth)

  Cyfeiriad

  Mae’r Arolygiaeth Gynllunio yn ceisio cyfathrebu â phobl trwy e-bost lle bynnag y bo’n bosibl, gan fod cyfathrebu electronig yn fwy ecogyfeillgar a chost effeithiol i’r Arolygiaeth Gynllunio fel asiantaeth y Llywodraeth, o ystyried faint o lythyrau y mae angen iddi eu hanfon at bartïon â buddiant yn ystod archwiliad, a pha mor aml y mae angen iddi wneud hynny. Felly, os rhoddwch gyfeiriad e-bost byddwn yn defnyddio hwnnw. Gallwch newid eich meddwl yn ddiweddarach ar yr amod eich bod chi’n rhoi gwybod i ni, naill ai’n ysgrifenedig neu drwy neges e-bost.
 2. Eich cynrychiolaeth


  Mae’n bosibl y cyflwynoch wrthwynebiad yn ystod yr ymgynghoriad cyn-ymgeisio. Os nad yw’r mater yr oeddech yn ei wrthwynebu wedi cael ei ddatrys, dylech gyflwyno cynrychiolaeth newydd.

  Sylwer na ddylai eich cynrychiolaeth gynnwys deunydd sy’n flinderus neu’n wacsaw, neu y mae’r Llysoedd wedi dyfarnu’n flaenorol nad yw er budd y cyhoedd (er enghraifft, effeithiau ar ansawdd golygfa o adeilad preifat, neu golli gwerth o ran pris tŷ).

  I ysgrifennu cynrychiolaeth eglur ac effeithiol:

  • cadwch at y ffeithiau
  • canolbwyntiwch ar faterion sy’n codi yn sgil y cais (e.e. effeithiau cadarnhaol neu negyddol)
  • byddwch yn benodol a rhowch enghreifftiau
  • dywedwch wrth yr Arolygydd beth rydych chi ei eisiau – peidiwch â’i orfodi i ddyfalu
  • ysgrifennwch mewn iaith bob dydd, eglur a syml
  Eich Sylwadau

Mae’r ‘Captcha’ (isod) yn angenrheidiol i sicrhau cyflwyniadau dilys ac unigol. Os nad yw’r captcha yn ymddangos isod, cliciwch ar fotwm ail-lwytho’ch porwr.

I gwblhau’r ffurflen hon, mae’n rhaid iddi gael ei gwirio i sicrhau bod yr holl wybodaeth wedi cael ei chofnodi’n gywir cyn y gellir ei hanfon i’r Arolygiaeth Gynllunio. Cliciwch y botwm canlynol i wirio ac anfon y ffurflen.

Pan fydd eich ffurflen wedi cael ei hanfon, byddwch yn cael neges e-bost cadarnhau. Os na chewch neges e-bost cadarnhau, edrychwch yn eich ffolder negeseuon e-bost sothach/sbam neu cysylltwch â’r Arolygiaeth Gynllunio gan roi eich enw, eich cod post ac enw’r cais.