Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r rhan fwyaf o brosiectau seilwaith mawr yng Nghymru yn cael eu hystyried fel Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Fodd bynnag, o ganlyniad i newid i’r grymoedd sydd wedi’u datganoli i Weinidogion Cymru, mae’n rhaid i rai cynlluniau sydd y tu allan i’r broses DNS gael eu hystyried o dan Ddeddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992 (y TWA) yn lle hynny. Bydd hyn yn wir hyd nes y daw proses Cydsynio Seilwaith newydd i rym ar gyfer Cymru.

Gall gorchmynion a wneir o dan y TWA awdurdodi mathau penodol o brosiectau seilwaith yng Nghymru yn unig, er enghraifft gwaith sy’n ymyrryd â hawliau mordwyo mewn dyfroedd hyd at derfynau’r môr tiriogaethol. Mae hyn yn cynnwys pontydd, pierau, morgloddiau, twneli ac ati.

Yn aml, mae angen i hyrwyddwyr cynlluniau o’r math hwn gael ystod o rymoedd i roi eu cynllun ar waith.

O dan y TWA, gall hyrwyddwr wneud cais i Weinidogion Cymru am orchymyn sy’n rhoi’r grymoedd hynny. Adwaenir y gorchymyn, os caiff ei wneud, fel gorchymyn TWA. Nid caniatâd cynllunio yw gorchymyn TWA, ond gall yr ymgeisydd ofyn i Weinidogion Cymru roi caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw ddatblygiad a ddisgrifir yn y gorchymyn ar yr un pryd.

Gall y grymoedd y gellir eu rhoi mewn gorchymyn TWA fod yn amrywiol iawn a gallant gynnwys grymoedd i gynnal a defnyddio gwaith sy’n ymyrryd â hawliau mordwyo, grymoedd gorfodol i brynu tir, yr hawl i ddefnyddio tir (er enghraifft, i gael mynediad neu ar gyfer safle gwaith), diwygio neu eithrio deddfwriaeth arall a chau neu newid ffyrdd a llwybrau troed, ymhlith pethau eraill.

Gallai rhoi’r cynllun ar waith effeithio ar fwynhad pobl o’u heiddo ac effeithio ar yr amgylchedd. Oherwydd hyn, mae’n rhaid i geisiadau am orchmynion TWA ddilyn gweithdrefn benodol sy’n rhoi cyfle i bobl leisio’u barn am y cynigion.

Ystyrir ceisiadau am Orchmynion gan Arolygydd Cynllunio a benodwyd a fydd yn ystyried tystiolaeth a chynrychiolaethau a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd a chyrff ac unigolion eraill â buddiant. Yna, bydd yr Arolygydd yn cyflwyno adroddiad i Weinidogion Cymru sy’n argymell p’un a ddylai’r Gorchymyn gael ei wneud a ph’un a ddylai unrhyw ganiatâd cynllunio y gofynnwyd amdano gan yr ymgeisydd gael ei roi. Gweinidogion Cymru sy’n gwneud y penderfyniad terfynol.

Llinell amser (8 Eitemau)

notice icon
Penderfynwyd yn ffurfiol ar y Weithdrefn ar gyfer y Cais hwn am y Ddeddf Trafnidiaeth a Gwaith, ar 07/08/2020, fel Ymchwiliad, mae’r Ymchwiliad hwn wedi’i raglennu i gychwyn am 10:00 am ar 1 Rhagfyr 2020. Mae angen ymatebion i Ddatganiadau Achos gan yr Ymgeisydd, pob Gwrthwynebydd Statudol a phob person neu gorff arall sydd wedi nodi ei fod yn dymuno darparu tystiolaeth lafar yn yr Ymchwiliad, erbyn 19/10/2020. Byddwch yn ymwybodol bod yr NDF (Dyfodol Cymru: Cynllun Cenedlaethol 2040) wedi’i osod gerbron y Senedd ddydd Llun 21 Medi. Mae’r Drafft a’r dogfennau ategol (sy’n cynnwys crynodeb o’r newidiadau o’r fersiwn flaenorol) ar gael i’w gweld yma.
05-10-2020
notice icon

Penderfynwyd yn ffurfiol ar y Weithdrefn ar gyfer y Cais Deddf Trafnidiaeth a Gwaith hwn, ar 07/08/2020, fel Ymchwiliad.

Mae angen Datganiadau Achos gan yr Ymgeisydd, pob Gwrthwynebydd Statudol a phob person neu gorff arall sydd wedi nodi ei fod yn dymuno darparu tystiolaeth lafar yn yr Ymchwiliad erbyn 18/09/2020.

14-08-2020
notice icon

Mae’r Dyddiad Gweithredol ar gyfer y cais hwn wedi’i symud i’r 07 Awst 2020.

22-06-2020
notice icon

Mae’r Dyddiad Gweithredol ar gyfer y cais hwn wedi’i symud i’r 09 Mehefin 2020.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau ar y Wybodaeth Amgylcheddol Bellach i’r arolygiaeth Gynllunio ar gyfer y Cais Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth a Gwaith hwn yw diwedd y dydd ar 13/05/2020.

14-04-2020
notice icon

Mae’r Dyddiad Gweithredol ar gyfer y cais hwn wedi’i symud i’r 09 Mehefin 2020.

02-03-2020
notice icon

Rydym wedi penderfynu cynnal cyfarfod cyn-ymchwiliad ar 22 Tachwedd 2019 am 10:00. Bydd y digwyddiad hwn yn ein helpu ni, a chi, i baratoi ar gyfer unrhyw ymchwiliad neu weithdrefnau eraill drwy drafod y trefniadau gweithdrefnol a threfniadau eraill. Ni fydd unrhyw dystiolaeth yn ymwneud â’r cais yn cael ei chlywed.

11-11-2019
notice icon

Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Gwrthwynebiadau / Sylwadau i’r arolygiaeth Gynllunio ar gyfer y Cais Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth a Gwaith hwn bellach wedi mynd heibio. Ni dderbynnir Gwrthwynebiadau / Sylwadau pellach.

01-11-2019
notice icon

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwrthwynebiadau i’r arolygiaeth Gynllunio ar gyfer y Cais Gorchymyn Deddf Trafnidiaeth a Gwaith hwn yw diwedd y dydd ar 31 Hydref 2019.

Ar hyn o bryd mae dogfennau y cais yn cael ei phrosesu cyn chyhoeddi i’r wefan hon, dylid ei chwblhau erbyn diwedd y dydd ar 4 Hydref 2019.

19-09-2019